Zdravstveni dom Laško
Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Laško temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in vseh drugih sodelujočih, ki se vključujejo neposredno ali posredno v delovanje v zdravstvenega doma. Poslanstvo zdravstvenega doma je strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe za občane Občine Laško. V zdravstvenem domu moramo skrbeti za preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v osnovnem zdravstvenem varstvu. Potrebno je zagotoviti pogoje za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter za krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov.

Vizija

Zdravstveni doma Laško želi zagotoviti varne, strokovne in kakovostne zdravstvene storitve. Slediti želimo strokovnemu in tehnološkemu napredku ter nadaljnjemu razvoju zdravstvene stroke v Občini Laško.

Politika kakovosti

1. Kakovost je osnovna usmeritev ZD LAŠKO

2. Kakovost v ZD LAŠKO pomeni:

    ▪ zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta,
    ▪ spoštovanje dogovorjenih terminov,
    ▪ strokovnost, prijaznost in odzivnost,
    ▪ urejenost dokumentacije,
    ▪ spoštovanje pogodb z zdravstveno zavarovalnico ter
    ▪ poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen mnenje pacientov.

4. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.

5. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda ISO 9001.

6. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih.

7. Spodbujamo stalne izboljšave zdravstvenih storitev.

8. Konkretne cilje kakovosti in ukrepe za dosego teh ciljev sprejema vodstvo na vodstvenem pregledu.

Nazaj na vrh